Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Evrim teorisi nedir?

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 12:41 am

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Biyolojide evrim, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması. Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır.[1] Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve Dünya'daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce yaşamış türlere dayanır ve ayırdedilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin bir sonucudur.

Evrim, bir canlı popülasyonunun genetik kompozisyonunun zamanla değişmesi anlamına gelir. Genlerdeki mutasyonlar, göçler veya çeşitli türler arasında yatay gen aktarımları sonucu türün bireylerinde yeni veya değişmiş özelliklerin ortaya çıkması, evrim sürecini yürüten temel etmendir. Evrim, bu yollarla oluşan değişimlerin popülasyon genelinde daha sık veya daha nadir hale gelmesiyle işler.Dünya'daki canlı türlerinden henüz sadece 2 milyondan biraz fazlası tanımlanabilmiş ve sınıflanabilmiştir. Bazı tahminlere göre henüz tanımlanmamış 10 ila 30 milyon canlı türü vardır. Bir milimetrenin binde birinden kısa bakterilerden tutun, yerden yüksekliği 100 metreyi, ağırlığı binlerce tonu bulan sequoia servi ağaçlarına kadar dünyadaki canlı türleri, cüsse, biçim ve yaşayış biçimi açısından çok büyük farklılıklar gösterirler. Sıcak su kaynaklarında kaynama sıcaklığına yakın derecelerde yaşayan bakteriler olduğu gibi, Antarktika'daki buzullarda ya da tuz göllerinde -23°C'ye varan sıcaklıklarda yaşayan algler ve mantarlar vardır. Aynı şekilde karanlık okyanus tabanlarındaki hidrotermal çatlakların kenarlarında yaşayan devasa boru kurtçukları olduğu gibi, Everest Dağı'nın yamaçlarında, 6 bin metre yükseklikte yaşayan hezaren çiçekleri ve örümcekler vardır.

Dünyadaki bu neredeyse sınırsız sayıdaki yaşam biçimi, evrimsel sürecin bir sonucudur. Tüm canlılar, ortak atalardan geldikleri için akrabadırlar. İnsan ve diğer tüm memeliler, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış sivrifaremsi bir canlıdan evrimleşmişlerdir. Memeliler, kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar ve balıkların ortak atası 600 myö yaşamış su solucanlarıdır. Tüm hayvanlar ve bitkiler, yaklaşık 3 milyar yıl önce yaşamış bakterimsi mikroorganizmalardan türemişlerdir. Biyolojik evrim, canlı nesillerinin ortak atadan değişerek türeme (İng: descent with modification) sürecidir.[2] Yeni nesiller, eski nesillere göre farklılıklar taşırlar ve ortak atadan uzaklaştıkça çeşitlilik artar.


nsanlık tarihi boyunca değişik kültürler, insanın, diğer canlıların ve evreninin kökenini çeşitli şekillerde açıklamaya çalışmış bu çaba da pek çok farklı yaratılış mitine yol açmıştır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da canlıların ortaya çıkışı bir yaratıcının tüm evreni yoktan (Latince: ex nihilo) var etmesiyle açıklanır.

İlk Hristiyan din adamlarından Nenizili Gregor ve Augustine, tüm canlıların tanrı tarafından yaratılmadığını, bir kısmının sonradan tanrının yaratıklarından gelişerek oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu iddianın motivi biyolojik değil dinidir. Bu din adamları, tüm canlı türlerinin, Tufan esnasında Nuh'un gemisine sığamayacağını, bu nedenle bir kısmının sonradan ortaya çıkmış olması gerektiğini düşünüyorlardı.[1]

Antik Yunan filozofları, kendi yaratılış mitlerini oluşturmuşlardır. Aleximander, hayvanların şekil değiştirebildiklerini ileri sürmüştür. Empedocles, hayvanların, önceki hayvanların organlarının birleşiminden oluştuklarını ileri sürmüştür.[1]

Bir olgunun ortaya çıkışında bileşenlerin değişime uğramaları ile ilgili süreç tanımının felsefi açıdan "evrim" kelimesi ile belirginleşmesi çok eskiye dayanır. Darwin`in "Türlerin kökeni" adlı eserinde yer alan "Yaşam ağacı", canlı evriminin anlatımında kullandığı mitolojik bir simgedir ve pek çok inançta yer alır (ing. Tree of life [3], fr. Arbre de vie, alm. Lebensbaum, osm. Şeceri hayât, ibr. Etz hayim). Herhangi bir "sağlam ve doğru" biyolojik altyapısı olmasa da, Aristoteles'ten Konfüçyüs'e kadar birçok önemli isim evrim kavramı konusunda yazmıştır. Ayrıca, evrim konusunda İbn'i Haldun ve İbn-i Sina farklı teoriler sunmuşlardır.

19. yüzyılda Lamarck, kazanılan karakterlerin kalıtımına dair bir hipotez öne sürmüş, fakat yaptığı deneyler bu hipotezin yanlış olduğunu göstermiştir. Aynı yüzyılda Charles Darwin, Galapagos Adaları'ndaki gözlemlerine dayanarak, evrimin mekanizmasını doğal seçilimle açıklamıştır.

Charles Darwin [değiştir]

Ana madde: Charles Darwin

Evrimin mekanizmasınının anlaşılmasında ve açıklanmasında bugün geçerli olan bilimsel sentez, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından 1859'da ortaya atılmış olan evrim kuramı üstüne kuruludur. Darwin, organizmaların evrim sonucu ortaya çıktığını ve organizmaların göz, kanat, böbrek gibi belirli bir amaca hizmet eden organlara sahip olmalarının yine evrimin bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Bu iddiası temelde doğru olmakla birlikte eksikti.[1]

Darwin, kuramını doğal seçilim adını verdiği sürece dayandırıyordu. Ona göre türdeşlerine göre daha çok işe yarar özelliklere sahip olan canlılar (örneğin daha keskin görüşe sahip olanlar ya da daha hızlı koşanlar) hayatta kalma yarışında avantajlı duruma geçiyor, bu nedenle soyunu devam ettirme şansını artırıyordu.

Darwin 1831-1836 yılları arasını, işi gereği, dünyanın farklı bölgelerine seyahat ederek geçirmişdi. Bu yıllarda aklında bir tür evrim kuramı şekillenmeye başladı. Farklı bölgelerde geçen 3 yıl sonunda, evrim teorisine en çok katkıda bulunacak yer olan Galapagos Adaları'na vardı. Bu adalardaki doğal yaşamı ve canlıları, Güney Amerika'dakiler (anakara) ile kıyasladı ve o dönem için şaşırtıcı bazı bağlantıları keşfetti.

Darwin burada, "başarılı nesiller sonunda, yeni bir türün, halihazırdaki bir türden yavaşça farklılaşarak oluştuğu" kanısına vardı. Doğal seçilim adını verdiği bir işlem sonucunda bu değişimlerin ortaya çıktığına inanıyordu:

Darwin'in bu teorisi 3 ana temel üzerine oturmuştur:

* Bir canlı popülasyonunda çeşitli karakteristikler mevcuttur ve bu değişken karakteristikler popülasyondaki bireyler tarafından yeni doğanlara aktarılır.

* Canlılar ölenlerin yerine geçecek sayıdan daha fazla yavrularlar.

* Ortalamada popülasyon rakamları genelde sabit kalır, hiçbir popülasyon sonsuza kadar büyüme göstermez.vrime göre canlılığın devamı ve çeşitliliği doğal seçilimle sağlanır. Doğal seçilimin üç temel bileşeni bulunur: Genetik karakterlerin devamını sağlayan kalıtım, farklı karakterlerin popülasyondaki zenginliğini sağlayan çeşitlilik, ve bu çeşitli karakterlerden doğadaki koşullara en uygun olanının hayatta kalmasını sağlayan seçilim.

Bu temellere göre Darwin, her popülasyonda birçok bireyin hayatta kalamadığı, kurtulamadığı veya üreyemediğini belirtmiştir. Varolma mücadelesinde sınırlı birçok kaynak için ve mevcut riskler (yırtıcı hayvanlar vb.) yüzünden popülasyonun her bireyi bir diğeriyle yarışmaktadır. Bu varolma mücadelesinde, ortama en iyi adapte olabilmiş bireyler seçici bir avantaja sahip olmakta, daha çok yaşamakta ve daha çok üreyebilmektedir.


kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Evrim_teorisi

2 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 11:38 am

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Çok güzel bir konu.. Teşekkürler.. Ben de ilk insanların bugünkü haline gelene kadar bir çok aşamadan geçtiğini ve binlerce kere evrim geçirdiğini düşünüyorum... Ama ben insanların "maymundan geldiğine" inanmıyorum. Bu düşünceye karşıyım ama evrim geçirmemiş bir insan düşünmek de bence yanlış olur. Elbette bir noktada evrim var. Mutlaka.. Hatta bir aralar bunun hakkında ufak da bir araştırmam olmuştu.. National Geographic dergisi sayesinde başlamıştım. Buna neden olan konu ise Neanderthal'dı.

Neandertal adamı ya da kısaca Neandertal, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü. Biominal adı Homo neanderthalensisdir. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireçtaşı mağaralarda yaşadıkları için
haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak
modern kültürde tipik "mağara adamı" kalıbını yaratan tarih öncesi
insan türüdür.
İlk neandertal fosili Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki
Neander vadisinde 1856'da bulundu. Bu nedenle Neandertal ismi verildi. Almanca "tal" ve eski Almanca'da "thal" sözcükleri vadi anlamına gelir.
Neandertaller günümüzden yaklaşık 200 ila 100 bin yıl önce ortaya
çıkmışlardır. Soyları yaklaşık 28 ila 35 bin yıl önce tükenmiştir.[1]

Neandertaller günümüzden yaklaşık 200 ila 100 bin yıl önce ortaya çıkmışlardır. Soyları yaklaşık 28 ila 35 bin yıl önce tükenmiştir. Atlantik kıyılarından Orta Asya'ya, en kuzeyde Belçika'dan, güneyde Akdeniz ve güneybatı Asya'ya kadar olan bölgede yaşamışlardır.

Neandertaller muhtemelen Avrupa'da, soğuk iklim koşullarına uyum sağlayabilmek amacıyla ortaya çıktı.Daha sonra batı Asya'ya ulaştı ve muhtemelen Levant'da (doğu Akdeniz) Homo sapiens ile karşılaştı. Neandertalların Afrika'ya ya da Özbekistan'ın doğusuna ulaştıkları konusunda herhangi bir iskeletsel kanıt yoktur.

Neandertallerin evrimsel kaderi ile modern insanın ortaya çıkışı doğrudan alakalıdır. Homo sapiens, yaklaşık 200 ila 100 bin yıl önce doğu veya güney Afrika'da ortaya çıkmıştır. Modern insan, yaklaşık 40 byö kuzeye doğru yayılmış, bu esnada yerel tarih öncesi insan türlerini sürmüş veya tüketmiştir. Bunun sonucu olarak, güneybatı Asya, Orta Asya ve orta Avrupa'daki Neandertaller çeşitli oranlarda modern insan ırkı tarafından absorbe edilmişlerdir. Modern insana geçişin göreceli olarak geç yaşandığı batı Avrupa'da bile Neandertaller ile ilk modern insanların çiftleştiğine dair kanıtlar vardır.

Yakında konu ile detaylı araştırmamı siteye koyacağım..

3 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 6:41 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
insanların nerden geldiği hala bilinmeyen bir soru fakat ilk insan olarak dünyaya gelmediğimiz kesin maymunmu başka bir canlımı bir kanıdı yok fakat şuan insana fiziksel ve zihinsel olarak en yakın canlı maymun kabul edilir bu yüzden böyle bir görüşünün ortaya atılma sebebide belli oluyor.Evrime sonuna kadar inanıyorum fakat kusursuz olduğunu söylemiyorum.Elbette hataları var fakat genel olarak doğru bir kavramdır

4 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 8:40 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:insanların nerden geldiği hala bilinmeyen bir soru fakat ilk insan olarak dünyaya gelmediğimiz kesin maymunmu başka bir canlımı bir kanıdı yok fakat şuan insana fiziksel ve zihinsel olarak en yakın canlı maymun kabul edilir bu yüzden böyle bir görüşünün ortaya atılma sebebide belli oluyor.Evrime sonuna kadar inanıyorum fakat kusursuz olduğunu söylemiyorum.Elbette hataları var fakat genel olarak doğru bir kavramdır

Evrim teorisi insanlığın maymunlardan geldiğini söylemektedir. Bunu hangi kanıta dayanarak hangi mantığa göre insanların maymundan geldiği söylenir? Ben evrim teorisine de evrim düşüncesine de karşı değilim, ama Charles Darwin'in evrim teorisine inanmıyorum. Darwin, evrimin maymunlardan yola çıkarak olduğunu düşünüyor. Ben daha ilkel ve bugünkü varlığımızla pek yakından alakası olmayan insanların günümüzdeki insan fiziğine ve yapısına gelene kadar evrim geçirdiğinin yanındayım..

5 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 8:44 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
maymunlardan gelme fikri dediğim gibi insana fiziksel ve zihinsel en çok benzeyen canlı olmasından kaynaklanmaktadır.İnsanlığın hangi canlıdan yola çıkarak geldiğini bilmiyoruz tabiikide fakat benim düşüncem insanın maymundan gelmiş olmasada maymun gibi davrandığıdır.Hareketleri çıkardığı sesler ve davranışlarından söz ediyorum.Ayrıca o zaman için görünüşten pek farkı yoktur.Başka ilginç bir araştırmada insanoğlunun maymundan daha fazla kıla sahip olmasıdır.Sadece maymunların kıllarının uzun ve kalın olması bizi daha fazla kılı oldukları yanılgısına düşürmektedir.

6 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 8:57 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:maymunlardan gelme fikri dediğim gibi insana fiziksel ve zihinsel en çok benzeyen canlı olmasından kaynaklanmaktadır.İnsanlığın hangi canlıdan yola çıkarak geldiğini bilmiyoruz tabiikide fakat benim düşüncem insanın maymundan gelmiş olmasada maymun gibi davrandığıdır.Hareketleri çıkardığı sesler ve davranışlarından söz ediyorum.Ayrıca o zaman için görünüşten pek farkı yoktur.Başka ilginç bir araştırmada insanoğlunun maymundan daha fazla kıla sahip olmasıdır.Sadece maymunların kıllarının uzun ve kalın olması bizi daha fazla kılı oldukları yanılgısına düşürmektedir.

İlginç Ama bence yeterli bir şey değil. Evet insanın yapısına benzeyebilir fakat bu gayet normal.. Sadece Dünya'da yaşayan milyarların kaç katı kadar canlı türü var. Ama maymunların insanların fiziğine benzemesi onların bizim soyumuzdan olduklarını ortaya çıkarmaz. Ayrıca maymunların davranışları ile insanların hareketleri ve davraışları da kıyaslanamaz.. Mesela bazı sirklerde veya hayvanat bahçelerinde maymunları çay içerken vs. sergilerler.. Fakat bu onların sıvı alma ihtiyacından vs. kaynaklanmamaktadır.. Bu onların eğitildikleri gibi davranmalarından ve birer gösteri, sirk hayvanı olmalarından kaynaklıdır.. Hatam varsa düzelt..

7 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:01 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
hatan yok ve ben şuanki insanlarla kıyaslamıyorum.Neandertal denilen ilk insan türünden bahsediyorum.Maymunlar veya o zaman insansı hangi canlı varsa bir evrimleşmiş hali neandertaldir.Söylediklerin doğru insanların maymundan geldiğini kanıtlamaz hiç bir şey fakat en azından insana benzer en yakın canlı aynızamanda maymunada benziyordur bu sebeple evrimin insanlığı büyük ölçüde değişitrdiği kanısındayım

8 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:11 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:hatan yok ve ben şuanki insanlarla kıyaslamıyorum.Neandertal denilen ilk insan türünden bahsediyorum.Maymunlar veya o zaman insansı hangi canlı varsa bir evrimleşmiş hali neandertaldir.Söylediklerin doğru insanların maymundan geldiğini kanıtlamaz hiç bir şey fakat en azından insana benzer en yakın canlı aynızamanda maymunada benziyordur bu sebeple evrimin insanlığı büyük ölçüde değişitrdiği kanısındayım

Şimdi bak. Benim düşüncem şu; Eğer sizin Darwin'in teorisi; 1 tane insanın ilk ama gelişmemiş olan bir insan türü ve 1 maymun varsa ve bunlar evrimleşip maymunun da genetiğini alıp bugünkü insan halini alıyorsa; bu var olan az gelişmiş Neandertal öncesi insan fiziğine ve zekasına sahip olan varlıklar maymunlar ile ilişkiye girmiş ve bunların üremeleri sonucu insanların olması lazım. Tabii bahsedilen sadece maymunların gelişmiş hali insanlar değilse. Başka da bir seçenek kalmıyor. Ya da maymunlar kendi genetik özelliklerini, hiç bozmadan ve insan genine uyarlayarak insanlara aşılamış olmaları demek. Mantıklı mı?

9 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:17 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
darwinin görüşünde 1 maymun 1de insan yok maymunlar bulundukları yaşam koşulları nedeniyle şekil değiştiriyorlar ve insan halini alıyorlar darwinin söylediği bu.Tamamiyle katıldığımı söyleyemem çünkü bu sadece bir teori gerçekliği kanıtlanmış bir şey değil artık insan hangi canlıdan evrimleşti bilemem ama topraktan çıkma şıkkını baştan eliyorum çünkü bilime ve mantığa zerre kadar uymayan bir düşünce.Maymundan gelmemiş olabiliriz.Gelmişte olabiliriz.İlk Dünya varolduğunda insansı bir yaratık sonradan bu halide almış olabilir.Bilemeyiz fakat ilk halimizin bu olmadığı su götürmez bir gerçek.Buna en yakın örnek 20-30 yıl önceki insanların boyları 1.75 gibi bir boyda uzun sayılırken, günümüz şartların 1.85 altı kısa sayılmakta insanoğlu artık irileşti buda geçirdiği evrime bir örnektir.Yanlız insanlığın maymundan geldiğini savunmuyorum.Altını çizerim evrim teorisini savunuyorum sadece...

10 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:32 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:darwinin görüşünde 1 maymun 1de insan yok maymunlar bulundukları yaşam koşulları nedeniyle şekil değiştiriyorlar ve insan halini alıyorlar darwinin söylediği bu.Tamamiyle katıldığımı söyleyemem çünkü bu sadece bir teori gerçekliği kanıtlanmış bir şey değil artık insan hangi canlıdan evrimleşti bilemem ama topraktan çıkma şıkkını baştan eliyorum çünkü bilime ve mantığa zerre kadar uymayan bir düşünce.Maymundan gelmemiş olabiliriz.Gelmişte olabiliriz.İlk Dünya varolduğunda insansı bir yaratık sonradan bu halide almış olabilir.Bilemeyiz fakat ilk halimizin bu olmadığı su götürmez bir gerçek.Buna en yakın örnek 20-30 yıl önceki insanların boyları 1.75 gibi bir boyda uzun sayılırken, günümüz şartların 1.85 altı kısa sayılmakta insanoğlu artık irileşti buda geçirdiği evrime bir örnektir.Yanlız insanlığın maymundan geldiğini savunmuyorum.Altını çizerim evrim teorisini savunuyorum sadece...

Bilim zaten insanların özünün toprak ve sudan oluştuğunu söyler.. Neyden bahsediyorsun?

11 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:37 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
din kitaplarında yazan adem topraktan çıktı onun kaburgasından havva oluştu sözünden bahsediyorum insanın ilk insan olarak oluşmadığı gerçek belki insanoğlunun değişik şekildeki atalarına olmuş olabilir ama insanoğluna böyle birşey olmadı.Ayrıca bir insanın başka bir insanın kaburgasından oluşması garip geliyor bana

12 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:44 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:din kitaplarında yazan adem topraktan çıktı onun kaburgasından havva oluştu sözünden bahsediyorum insanın ilk insan olarak oluşmadığı gerçek belki insanoğlunun değişik şekildeki atalarına olmuş olabilir ama insanoğluna böyle birşey olmadı.Ayrıca bir insanın başka bir insanın kaburgasından oluşması garip geliyor bana

Bir Müslüman olarak Kuran'da da yazan bunu gerçek kabul ediyorum. Zaten benim bahsettiğim evrimde bundan sonra gerçekleşmiş bir olaydır..

13 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:44 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
o zaman diyecek sözüm yok görüşüne saygı duyuyorum ...

14 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:48 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Warrior39 demiş ki:o zaman diyecek sözüm yok görüşüne saygı duyuyorum ...

Aslında normal olarak Havva'nın kaburga kemiğinden yaratılmasının pek bilimsel bir yanı yok. Ama İslamiyet bilimsel bir dindir. Ve bizim şuanda bilim hakkında bildiklerimiz de sınırlı. Senin de bunu demen üzerine hemen Google Amca'ya koştum Smile

http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=15600

Belki işimize yarar Smile

15 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Cuma Eyl. 11, 2009 9:51 pm

Warrior39

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
google amcadada olduğu üzere vücudun bir kısmından yaratıldığı söleniyormuş bana bu mantıksız geliyor sadece o kadar

16 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir C.tesi Eyl. 12, 2009 5:08 am

Vahdet


Satranç Yöneticisi
Satranç Yöneticisi
Eğer bu zamana gelinceye kadar birçok evrim gerçekleştiyse gelecekte ki insanların halini düşünmek istemiyorum bile... Very Happy

17 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir C.tesi Eyl. 12, 2009 10:52 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Vahdet demiş ki:Eğer bu zamana gelinceye kadar birçok evrim gerçekleştiyse gelecekte ki insanların halini düşünmek istemiyorum bile... Very Happy

Evrimden kastım benim şu; genlerin değişmesi sonucu insanlara yeni özellikler katılması.. Yani bundan kastım; örneğin farklı sendromlara yakalanan çocuklar-insanlar.. Gen değişimi sonucunda spastik olan kişiler.. Beyinleri sadece bir yöne çalışan ama çok fazla çalışan ve o konuda çok önemli başarılara imza atan ve o konuda kendini normal insanlarla kıyaslanamayacak kadar geliştiren insanlar.. Benim kastettiğim "evrim" in çeşitlernden biri budur. Eğer ilgi olursa neler olabileceği konusunda uzun bir yazı da yazabilirim.

18 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir C.tesi Eyl. 12, 2009 11:01 pm

Vahdet


Satranç Yöneticisi
Satranç Yöneticisi
can0war demiş ki:
Vahdet demiş ki:Eğer bu zamana gelinceye kadar birçok evrim gerçekleştiyse gelecekte ki insanların halini düşünmek istemiyorum bile... Very Happy

Evrimden kastım benim şu; genlerin değişmesi sonucu insanlara yeni özellikler katılması.. Yani bundan kastım; örneğin farklı sendromlara yakalanan çocuklar-insanlar.. Gen değişimi sonucunda spastik olan kişiler.. Beyinleri sadece bir yöne çalışan ama çok fazla çalışan ve o konuda çok önemli başarılara imza atan ve o konuda kendini normal insanlarla kıyaslanamayacak kadar geliştiren insanlar.. Benim kastettiğim "evrim" in çeşitlernden biri budur. Eğer ilgi olursa neler olabileceği konusunda uzun bir yazı da yazabilirim.

Daha o kadar bilimsel kelime hazinem yok. Very Happy Benim ki de bir espri. Very Happy

19 Geri: Evrim teorisi nedir? Bir Paz Eyl. 13, 2009 4:32 pm

can0war

avatar
Scholars Araştırma Ekibi
Scholars Araştırma Ekibi
Vahdet demiş ki:
can0war demiş ki:
Vahdet demiş ki:Eğer bu zamana gelinceye kadar birçok evrim gerçekleştiyse gelecekte ki insanların halini düşünmek istemiyorum bile... Very Happy

Evrimden kastım benim şu; genlerin değişmesi sonucu insanlara yeni özellikler katılması.. Yani bundan kastım; örneğin farklı sendromlara yakalanan çocuklar-insanlar.. Gen değişimi sonucunda spastik olan kişiler.. Beyinleri sadece bir yöne çalışan ama çok fazla çalışan ve o konuda çok önemli başarılara imza atan ve o konuda kendini normal insanlarla kıyaslanamayacak kadar geliştiren insanlar.. Benim kastettiğim "evrim" in çeşitlernden biri budur. Eğer ilgi olursa neler olabileceği konusunda uzun bir yazı da yazabilirim.

Daha o kadar bilimsel kelime hazinem yok. Very Happy Benim ki de bir espri. Very Happy


Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz